Táto webová stránka používa cookies na poskytovanie služieb a meranie anonymnej návštevnosti. Ďalšie informácie
Táto správa sa vám pravdepodobne zobrazuje, lebo používate starú verziu prehliadača Internet Explorer. Použite prosím verziu 9 a vyššie. Prípadne iný prehliadač (Firefox, Chrome, Opera). Ďakujeme za pochopenie.

Konferencia SHbÚ

 1. Konferencia je najvyšším zastupiteľským orgánom SHbÚ.
 2. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
 3. Riadna konferencia sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok.
 4. Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok upravených Stanovami.
 5. Na volebnej konferencii konanej každé štyri roky sa uskutočňujú voľby
  1. prezidenta, viceprezidenta a ostatných členov výkonného orgánu SHbÚ,
  2. predsedov a podpredsedov orgánov pre zabezpečenia spravodlivosti, kontrolných orgánov a licenčných orgánov, ak nie sú volení členmi SHbÚ priamo.
 6. Kontrolór sa volí na konferencii, ktorá predchádza uplynutiu funkčného obdobia kontrolóra, ktorý vykonáva túto funkciu. Ak bol nový kontrolór zvolený pred uplynutím funkčného obdobia predchádzajúceho kontrolóra, výkon funkcie zvoleného kontrolóra začína dňom nasledujúcim po uplynutí funkčného obdobia predchádzajúceho kontrolóra.
 7. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú konferenciu.
 8. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je prezident alebo ním poverená osoba, spravidla člen výkonného orgánu SHbÚ alebo generálny sekretár.
 9. Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok SHbÚ (ďalej len “Rokovací poriadok”) a Volebný poriadok SHbÚ (ďalej len “Volebný poriadok”).

Delegáti konferencie

 1. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia riadnych členov, športovcov, športových odborníkov a ďalších členov SHbÚ alebo zástupcovia zvolení riadnymi členmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi SHbÚ (ďalej len  „delegáti“) s hlasovacím právom podľa kľúča uvedeného v odseku 2, ktorý zohľadňuje počet športovcov alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia.
 2. Konferencie sa za riadnych členov zúčastňujú delegáti s hlasovacím právom podľa nasledovného kľúča (s výberom iba jednej možnosti):
  • zástupca športovej organizácie SHbÚ s počtom športovcov viac ako 500 – 3 delegáti
  • zástupca športovej organizácie účastníka najvyššej súťaže SHbÚ – 2 delegáti,
  • zástupca športovej organizácie z radov centier talentovanej mládeže SHbÚ – 2 delegáti
  • zástupca športovej organizácie SHbÚ s počtom družstiev viac ako 50 – 2 delegáti
  • zástupca športovej organizácie účastníka nižšej súťaže SHbÚ – 1 delegát
 3. Delegátom je jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SHbÚ.
 4. Členom najvyššieho orgánu SHbÚ je aj jeden zástupca individuálnych členov SHbÚ z radov každej záujmovej skupiny športových odborníkov:
 5. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne alebo ich môže zastúpiť ich náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený príslušný delegát najvyššieho orgánu SHbÚ. Delegátom najvyššieho orgánu SHbÚ s právom hlasovať nemôže byť funkcionár  SHbÚ len na základe výkonu funkcie v orgáne SHbÚ.
 6. Delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí Konferencie predložením
  1. zápisnice o jeho zvolení, ak ide o volených delegátov,
  2. uznesenia príslušného orgánu športových klubov o ustanovení za delegáta,
  3. písomného poverenia od športovcov, športových odborníkov alebo ďalších  členov SHbÚ, ktorých zastupuje alebo
  4. písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú zastupuje.
 7. Každý delegát najvyššieho orgánu SHbÚ má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti najvyššieho orgánu SHbÚ. Delegáta môže na konferencii zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát.
 8. Každý delegát najvyššieho orgánu SHbÚ môže mať najviac dvoch náhradníkov. Volení náhradníci sú evidovaní v poradí stanovenom podľa počtu hlasov, ktorým boli zvolení. Poradie náhradníkov je určujúce pre zastupovanie delegáta a pre nahradenie delegáta, ktorého mandát zanikol.
 9. Evidenciu delegátov a náhradníkov delegátov zvolených na celé volebné obdobie vrátane poradia náhradníkov vedie a priebežne aktualizuje Sekretariát SHbÚ na základe písomných podkladov, ktoré sú členovia SHbÚ povinní bezodkladne doručovať SHbÚ.
 10. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu na základe písomného splnomocnenia od delegáta konferencie alebo jeho náhradníka nie je povolené.
 11. Oprávnenie byť delegátom konferencie s právom hlasovať bude preukázateľným spôsobom zaznamenané povereným pracovníkom Sekretariátu SHbÚ.
 12. Členovia SHbÚ, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania konferencie prostredníctvom svojich delegátov, ako aj záujmové skupiny podľa odseku 3 a 4 zabezpečia voľbu delegátov tak, aby mohli delegátov konferencie a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť SHbÚ najneskôr 14 dní pred konaním konferencie. V odôvodnených prípadoch volebná komisia môže uznať aj neskoršie oznámenie informácií o delegátoch konferencie a  ich náhradníkoch.
 13. Konferencie sa môžu zúčastniť aj členovia orgánov SHbÚ a iní pozvaní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom prezidenta SHbÚ alebo predsedajúceho konferencie, konečné rozhodnutie patrí však delegátom konferencie.

Právomoci konferencie

 1. Konferencia má v rámci SHbÚ právomoc normotvornú, kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu.
 2. Do výlučnej pôsobnosti konferencie, v rámci ktorej konferencia schvaľuje rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou, patrí
   
  1. schvaľovať stanovy a ich zmeny,
  2. schvaľovať reorganizáciu súťaží riadených SHbÚ,
  3. schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 300 000 €,
  4. schvaľovať vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je SHbÚ spoločníkom alebo akcionárom,
  5. schvaľovať prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je SHbÚ spoločníkom alebo akcionárom,
 3. Do výlučnej pôsobnosti konferencie, ďalej patrí najmä
  1. schvaľovať Volebný poriadok a Rokovací poriadok a ich zmeny;
  2. rozhodovať o neprijatí za člena SHbÚ alebo o vylúčení člena z SHbÚ,
  3. rozhodovať o prijatí a vylúčení čestného člena,
  4. rozhodovať o udelení titulu čestného Prezidenta/Generálneho sekretára SHbÚ;
  5. voliť a odvolávať prezidenta a ostatných členov výkonného orgánu,
  6. voliť a odvolávať kontrolóra SHbÚ,
  7. voliť a odvolávať predsedu a podpredsedu revíznej komisie,
  8. voliť a odvolávať predsedu a členov a náhradníkov volebnej komisie,
  9. voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu  orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti,
  10. voliť a odvolávať členov komisie podľa § 92 ods. 2 Zákona, ktorá rozhoduje v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.
  11. schvaľovať rozpočet SHbÚ a správu o hospodárení SHbÚ a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je SHbÚ spoločníkom alebo akcionárom,
  12. schvaľovať výročnú správu SHbÚ a výročnú správu obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je SHbÚ spoločníkom alebo akcionárom,
  13. schvaľovať náhradu za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra SHbÚ,
  14. schvaľovať správu o činnosti prezidenta a výkonného orgánu,
  15. schvaľovať výročnú správu kontrolóra,
  16. a schvaľuje (berie na vedomie) správu nezávislého audítora  k účtovnej závierke,
  17. rozhodovať o zásadných otázkach, týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia SHbÚ;
  18. rozhodovať o nominácii kandidátov na voľby do výkonného orgánov nadnárodne/medzinárodnej športovej organizácie,
  19. rozhodovať o vstupe SHbÚ do organizácie športových zväzov alebo iných športových organizácií, ako aj o vystúpení SHbÚ z organizácií, ktorých je členom,
  20. rozhodovať o zániku SHbÚ dobrovoľným rozpustením a o veciach súvisiacich so zánikom združenia,
  21. rozhodovať  o  iných  otázkach  a  záležitostiach  uvedených  v  schválenom  programe konferencie,
 4.  Konferencia si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov SHbÚ.
 5.  Konferencia môže delegovať právomoc vyplývajúcu z uznesenia konferencie výkonnému orgánu SHbÚ a súčasne vo svojom rozhodnutí uvedie rozsah a podmienky delegovanej právomoci. Na delegovanie právomoci konferencie výkonnému orgánu SHbÚ sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov.

Uznášaniaschopnosť konferencie

 1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať a rozhodnutia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak Stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu
 2. Ak konferencia nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia konferencie, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov alebo kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov, ak sa podľa stanov vyžaduje, a predmetom rokovania konferencie môže byť iba program uvedený v pozvánke na konferenciu. V takom prípade o otázkach, ktoré nie sú súčasťou programu uvedenom v pozvánke, môže konferencia prijať len odporúčania a stanoviská.

Rozhodnutia konferencie

 1. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z konferencie.
 2. Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak Stanovy nestanovujú, že na schválenie rozhodnutia je potrebná kvalifikovaná väčšina.
 3. Zápisnica z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle SHbÚ a v informačnom systéme športu. Zápisnica sa zároveň zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa konferencie najneskôr do 15 dní  odo dňa zasadnutia.
 4. Spôsob hlasovania na konferencii, orgány konferencie a ostatné otázky priebehu zasadnutia konferencie neupravené v stanovách upravuje Volebný poriadok a Rokovací poriadok.
 5. V odôvodnených prípadoch a na základe rozhodnutia konferencie môže konferencia prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”, t.j. písomne mimo riadneho zasadnutia s doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky.
 6. Zápisnica obsahuje
  1. schválený program zasadnutia,
  2. prezenčnú listinu,  zápisnice o zvolení delegáta, jeho náhradníka  a  písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
  3. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
  4. dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
  5. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
  6. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

Program riadnej konferencie

 1. Výkonný orgán SHbÚ zostaví program konferencie na základe návrhov členov výkonného orgánu, členov SHbÚ a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov.
 2. Na návrh prezidenta alebo delegáta môže byť program konferencie zmenený alebo doplnený na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak je konferencia uznášaniaschopná  a ak s tým súhlasí nadpolovičná  väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať.
 3. Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom delegátmi konferencie. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia”, alebo bodov ich zmyslu a obsahu podobným môže konferencia prijímať iba odporúčania a stanoviská.
 4. Program riadnej konferencie musí obsahovať aspoň nasledujúce body:
  1. konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie konferencie a podmienok uznášaniaschopnosti
  2. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu,
  3. schválenie programu,
  4. voľba orgánov a pracovných komisií, ak majú byť volené,
  5. správa o činnosti SHbÚ za obdobie od predchádzajúcej konferencie,
  6. rozpočet SHbÚ,
  7. správa o hospodárení SHbÚ a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je SHbÚ spoločníkom alebo akcionárom,
  8. výročná správa SHbÚ a výročná správa obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je SHbÚ spoločníkom alebo akcionárom,
  9. správa o činnosti prezidenta a správy výkonného orgánu,
  10. výročná správa kontrolóra,
  11. správa audítora k účtovnej závierke,
  12. schválenie   uznesení;   uznesenia   je   možné   schvaľovať   priebežne   po   každom bode programu rokovania konferencie.
 5. Pozvánka, návrh programu konferencie a podklady k rokovaniu konferencie zasiela SHbÚ osobám oprávneným zúčastniť sa na konferencii spôsobom obvyklým najmenej sedem dní pred konaním konferencie.

Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia

 1. Riadne voľby do orgánov SHbÚ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky, okrem voľby kontrolóra, ktorého funkčné obdobie nie je totožné s funkčným obdobím ostatných volených orgánov SHbÚ.
 2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
 3. Návrhy kandidátov na volené či ustanovené funkcie členov orgánov SHbÚ musia byť podané písomne na Sekretariát SHbÚ najneskôr do 10 (desať) dní pred dátumom konania konferencie, na ktorej sa uskutočnia voľby. Sekretariát SHbÚ zverejní na webovom sídle SHbÚ a v informačnom systéme informácie o kandidátoch na členov jednotlivých orgánov SHbÚ vrátane ich navrhovateľa najneskôr 3 (tri) dní pred dňom konania volieb.
 4. Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej konferencii.
 5. Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.
 6. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
 7. V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov.
 8. Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 5 a 6 nebol zvolený do funkcie žiadny kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej konferencii.
 9. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov SHbÚ volených konferenciou konané mimo volebnej konferencie na zostatok ich funkčného obdobia.
 10. V doplňujúcich voľbách sú kandidáti volení v prípade predčasného zániku funkcie predchádzajúceho nositeľa funkcie alebo ak volená funkcia nie je obsadená z iného dôvodu.
 11. Doplňujúca voľba prezidenta, kontrolóra, člena výkonného orgánu SHbÚ, predsedov, podpredsedov alebo členov orgánu voleného konferenciou podľa článku 32 odsek 3 sa spravidla uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie.
 12. Jedna osoba môže prijať kandidatúru na viacej funkcií volených na tej istej konferencii za podmienky dodržania ustanovení Zákona a Stanov o konflikte záujmu a nezlučiteľnosti funkcií.
 13. Riadne  i  doplňujúce  voľby  do  orgánov  SHbÚ  volených  konferenciou  zabezpečuje a riadi volebná komisia.
 14. Prípravu a priebeh volieb na konferencii upravujú Volebný poriadok a Rokovací poriadok, ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov, podpredsedov a členov orgánov SHbÚ volených výkonným orgánom SHbÚ, ak Stanovy nestanovujú inak.

Mimoriadna konferencia

 1. Mimoriadnu konferenciu sú oprávnení zvolať:
  1. najmenej 1/3 riadnych členov SHbÚ,
  2. prezident SHbÚ
  3. kontrolór SHbÚ
  4. výkonný orgán SHbÚ
 2. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SHbÚ a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadnu konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SHbÚ.
 3. Výkonný orgán SHbÚ zvolá mimoriadnu konferenciu, ak o tom rozhodne/požiada o to kvalifikovaná väčšina členov tohto orgánu.
 4. Ak výkonný orgán má menej ako 4 členov alebo ak 4 (štyri) po sebe idúce mesiace nie je výkonný orgán na svojich zasadnutiach uznášaniaschopný, mimoriadnu konferenciu môže zvolať aj kontrolór SHbÚ.
 5. V návrhu na zvolanie mimoriadnej konferencie musí ten, kto ju zvoláva, uviesť body,  ktoré majú byť súčasťou programu rokovania mimoriadnej konferencie.
 6. Mimoriadna konferencia sa uskutoční do 60 dní odo dňa, kedy bol vykonaný právny  úkon (rozhodnutie prezidenta, kontrolóra, výkonného orgánu SHbÚ, volebnej komisie, doručenie petície – návrhu / žiadosti 1/3 riadnych členov SHbÚ) rozhodujúci pre jej uskutočnenie.
 7. Pre mimoriadnu konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.

 


Extraliga Seniori 2018/19
program zápasov

21. 09. 2019
Ružinov - Jokerit o 11:00
Nitra - Košice o 11:00
Skalica - LG Bratislava o 13:00
Vrútky - P. Bystrica o 13:00
Kežmarok - Pruské o 13:00
28. 09. 2019
Jokerit - Skalica o 10:30
P. Bystrica - Kežmarok o 13:00

Tabuľka: SHbE hokejbal 19/20

TímZSkóreB
1.Vrútky210:55
2.Svidník210:94
3.Skalica15:03
4.Jokerit14:23
5.Košice25:53
6.Ružinov25:53
7.LG Bratislava16:52
8.Pruské23:72
9.P. Bystrica12:31
10.Nitra27:101
11.Kežmarok24:100

Najčítanejšie články

Bleskovky

Jokerit zdolal v príprave LG

V pondelňajšom prípravnom zápase zdolal Jokerit Petržalka tím LG Bratislava 6:1 po tretinách 2:0, 4:1 a 0:0.
3.9.2019 09:14 - Michal Runák

Kežmarok odstúpil z ligy U19

ŠTK musela po odstúpení Kežmarku zmeniť program zápasov ligy U19. Nový rozpis je na našom webe.
12.9.2018 11:32 - Michal Runák

Ruttkay neuspel s odvolaním

Útočník Komety Vrútky Tomáš Ruttkay neuspel s odvolaním o odustenie zvyšku trestu, ktorý mu DK udelila po 2. zápase 1. kola play off. Ruttkay dostal stopku na päť zápasov, odsedel si už tri. V ďalších dvoch ešte nemôže nastúpiť.
26.4.2018 22:53 - Michal Runák / hokejbal.sk

Zmeny v rozlosovaní 5. turnaja HEL SR U10

ŠTK na základe dohody schválila zmeny v rozlosovaní 5. turnaja HEL SR U10, ktorý sa bude konať dňa 22. 4. 2018 v Topoľčanoch.
19.4.2018 18:49 - Michal Bruner / hokejbal.sk

Zmeny v rozlosovaní 6. turnaja HEL SR U12

Komisia na základe dohody schválila zmeny v rozlosovaní 6. turnaja Hokejbalovej Extra Ligy SR U12, ktorý sa bude konať dňa 21. 4. 2018 vo Vrútkach.
19.4.2018 18:48 - Michal Runák / hokejbal.sk

Kanaďanky zverejnilii nomináciu na Svetový pohár junioriek

Generálna manažérka kanadského ženského juniorského tímu U20 Debbie Starková, oznámila mená hokejbalistiek, ktoré budú hájiť kanadský dres na premiérovom Svetovom pohári junioriek v kategórii U20 v Přerove a Zlíne.
26.3.2018 16:01 - Michal Runák / hokejbal.sk

SHbÚ zverejnila záväznú prihlášku do baráže

SHbÚ zverejnila záväznú prihlášku a súpisku družstva do kvalifikačnej súťaže (baráže) Hokejbalovej Extra Ligy SR mužov na ročník 2018/19. Oba dokumenty treba poslať najneskôr do 15. 4. 2018.
23.3.2018 14:33 - Michal Runák / hokejbal.sk

Svetový pohár U16 juniorov a U20 žien je vyžrebovaný

Organizátori Svetového pohára U16 juniorov a U20 žien zverejnili konečný počet účastníkov a rozpis zápasov.
3.3.2018 07:48 - Michal Runák / hokejbal.sk

Babiar bude Skalici chýbať tri mesiace

Obranca Hokejmarketu Skalice Roman Babiar utrpel v zápase 21. kola na ihrisku Jokeritu Petržalka zlomeninu lopatkovej a kľúčnej kosti a natrhnutie svalu. Liečenie by malo trvať zhruba štvrť roka. Zranenie si privodil po tvrdom náraze na mantinel po súboji s jedným z domácich hráčov.
25.3.2017 16:52 - Michal Runák

Na MS v Pardubiciach desať tímov v A-kategórii

Na svetovom šampionáte v Pardubiciach sa v A-kategórii predstaví desať tímov. Okrem Slovákov a domácej Českej republiky to sú Kanada, USA, Taliansko, Grécko, Fínsko, India, Švajčiarsko a Portugalsko. Obsadenie tímov v B-kategórii bude známe neskôr.
24.1.2017 17:17 - Michal Runák / ISBHF

Archív krátkych správ »
Offensive výrobca dresov, oblečenia a suvenírov

Extraliga Seniori
2018/19

14. 09. 2019
PruskéSkalica
0:5REPORT
P. BystricaRužinov
2:3 PPREPORT
SvidníkVrútky
4:5 PPREPORT
KošiceKežmarok
4:0REPORT
JokeritNitra
4:2REPORT
07. 09. 2019
KežmarokSvidník
4:6REPORT
VrútkyKošice
5:1REPORT

SHbE hokejbal 19/20 2019/2020

Najviac bodov

Branislav ŠtefanSVI8 bodov
2.Čavajda S.VRU5
3.Raschman M.SVI5
4.Baláška A.NRA4
5.Martinusík J.SCA4

Najlepší strelec

Anton BaláškaNRA4 góly
2.Martinusík J.SCA3
3.Cíbik M.PRU3
4.Džupina M.SVI3
5.Čavajda S.VRU3

Najlepší brankár

 

Mediálni partneri

Partneri